ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 ส.ค. 58 ฉลองโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ฉลองโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
11 ส.ค. 58 งานวันแม่แห่งชาติ
งานวันแม่แห่งชาติ อาคารอเนกประสงค์
อาคารอเนกประสงค์