ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชลุมพลีชนูปถัมภ์

Intro…….

ลุมพลีชนูปถัมภ์” งามสง่า                             แหล่งศึกษา วิชาการ ทันสมัย

กีฬาเด่น ดนตรี เกริกเกรียงไกร                                   สร้างเด็กไทย เรียนรู้ สู่สากล

กตัญญู รักชาติ ศาสน์กษัตริย์                          ปฏิบัติหลักธรรมนำสมัย

ล.พ.นามนี้ เลื่องลือไกล                                           ยึดมั่นใน ความรักและสามัคคี

ต้นแบบ เศรษฐกิจ พอเพียง                             ไว้หล่อเลี้ยง สร้างชีวิต สัมฤทธิ์ผล

คุณธรรม นำความรู้ เชิดชูตน                                       สุขเลิศล้น ฟ้า-เหลืองเรืองวิไล

เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข                          ปลดเปลื้องทุกข์พร้อมก้าวไกลในวิถี

หมั่นศึกษาหมั่นเรียนรู้คู่ความดี                                    สุขเปรมปรีด์ ลุมพลี” ชนูปถัมภ์

Band…….. (ซ้ำทั้งหมด)