ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อ.1 - ม.3
หลักสูตรอิสลามศึกษา
หลักสูตรอิสลามศึกษา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 - ม.3