ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  2 ถนน ลุมพลี-เพนียด  ตำบล ลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

(โทรศัพท์ 035-796504 โทรสาร 0 -3579- 6504)

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการก่อตั้งโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์  เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ  วันที่ 1  พฤศจิกายน  .. 2477  โดยอาศัยสถานที่ของ มัสยิดนูรุ้ลยะมาลเป็นสถานที่เรียน  เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษาปีที่  1  -  4 โดยมีนายกลึง ฟุ้งลัดดา   เป็นครูใหญ่คนแรก  มีนักเรียนชาย  -  นักเรียนหญิงจำนวน  80  คน  ครู  4  คน  ต่อมาในปี  ..  2494  นายสืบ  วงษ์สุดิน ครูใหญ่  ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการโรงเรียนและประชาชน  จัดสร้างอาคารเรียนแบบ  .2  พิเศษ  2  ชั้น  ในวงเงินที่ทางราชการจัดสรรงบประมาณให้และเงินบริจาคสมทบเป็นเงิน  425,000  บาท  ดำเนินการก่อสร้างเสร็จในปี  ..  2499   นับเป็นอาคารเรียนถาวรหลังแรกของโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์   ปัจจุบันทางราชการได้อนุมัติให้รื้อถอนแล้ว

               ..  2506  ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  5

               ..  2511  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษา  ชั้นเด็กเล็ก

               .. 2518  โรงเรียนและคณะกรรมการโรงเรียน / ประชาชนได้จัดซื้อที่ดิน เพิ่ม                     อีก  2 ไร่   2  งาน  29  ตารางวา

           .. 2534  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตาม โครงการ         ขยายโอกาสทางการศึกษาปีการศึกษา  2544 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์  เปิดทำการสอนระดับก่อนประถมศึกษา  หลักสูตร  2  ปี  ระดับชั้นอนุบาล  1 - 2  เปิดสอนระดับประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  1  -  6 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ได้รับมอบหมายจากกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนนำร่องบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2544 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  และเริ่มใช้หลักสูตรสถานศึกษา  ในปีการศึกษา  2545  ในชั้นประถมศึกษา ที่  1,4  และมัธยมศึกษาปีที่  1 

                ด้านอาคารเรียนและอาคารประกอบ  มีอาคารเรียนแบบต่าง ๆ  ดังนี้  อาคารเรียน 008  จำนวน  10  ห้องเรียน  1  หลัง  อาคารเรียน สปช.  104  จำนวน  3  ห้องเรียน  1  หลัง  อาคารเรียน  2/26  จำนวน  12  ห้องเรียน  จำนวน  2  หลัง  รวมทั้งสิ้นมีอาคารเรียน  4  หลัง  อาคารประกอบ  มีห้องส้วม จำนวน  4  หลัง  จำนวน  22  ห้อง

ด้านแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนมีดังนี้  ห้องสมุดโรงเรียน  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องโสตทัศนูปกรณ์ (ห้องประชุมห้องวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ ห้องสมุดศาสนาอิสลาม  ห้องจริยธรรม   สนามบาสเกตบอล   สนามตะกร้อ   สนามเปตอง

ด้านการนับถือศาสนานักเรียนร้อยละ 99.99 นับถือศาสนาอิสลามและอีก .01 นับถือ ศาสนาพุทธ