ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา  2559

ชื่อ - สกุล ชั้น/ห้อง จำนวนเต็ม
ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา ช. ญ. รวม
นางสาวเรณู  ทรงเต๊ะ อ.1/1 12 14 26
นางจันทิมา  แสงจินดา อ.1/2 13 14 27
นางประพิน  ศรีบุศยดี อ.2/1 13 12 25
นางปรียจิตร์  เลียบมา อ.2/2 15 12 27
รวมระดับก่อนประถม (จำนวน  4  ห้องเรียน) 53 52 105

นางสุมาลี  โอนอ่อน ป.1/1 18 19 37
นางดวงฤดี  คำชมภู ป.1/2 24 14 38
นางสาวณพัฐอร  กัญญาโภค ป.2/1 14 12 26
นางสาวประภาศรี  เพ็งสุข ป.2/2 17 10 27
นางสาวอภิชญา  สุทธิสุข ป.3/1 14 13 27
นางสรินธร  แสงอรุณ ป.3/2 14 13 27
ว่าที่ร้อยโทพีรพงศ์  พันธุรัตน์ ป.4/1 10 15 25
นายจักรพันธ์  คูนาดี ป.4/2 13 13 26
นางสาวศุภัชฌา  สระทองอินทร์ ป.5/1 9 12 21
นายสมภพ  สดคมขำ ป.5/2 8 12 20
นางสาวกัญชรส  วัฒนพิศิษฐ์ ป.6/1 19 10 29
นางสาวนิสา  คงรำพึง ป.6/2 12 11 23
รวมระดับประถมศึกษา (จำนวน  12  ห้องเรียน) 172 154 326

นางสาวพรพิมล  คชรมย์ ม.1/1 24 20 44
นางสาววัชนันท์  เพ่งสุข ม.1/2 28 17 45
นางสาวขวัญใจ  บุญสมบัติ ม.2/1 20 14 34
นายไพบูลย์  บ่างสุวรรณ์ ม.2/2 24 17 41
นางสิฏฐารัตน์  สายันต์ ม.3/1 10 9 19
นางณฐมน  จีนเกิด ม.3/2 8 14 22
รวมระดับมัธยมศึกษา (จำนวน  6  ห้องเรียน) 114 91 205

รวมทั้งสิ้น (จำนวน  22  ห้องเรียน) 339 297 636