ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสุชาติ ทองมา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยโทพีรพงศ์ พันธุรัตน์
หัวหน้างาน บริหารงานทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวขวัญใจ บุญสมบัติ
หัวหน้างานบริหางบประมาณ

นายดำรงค์ สุขสนองค์
หัวหน้างาน บริหารบุคคล

นางมิรันตี รุ่งศรี
หัวหน้างาน บริหารวิชาการ