ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ ทองมา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ โตสมบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 ตุลาคม.2551 - 14 พฤศจิกายน2559
ชื่อ-นามสกุล : นางจุฑามาศ รอดภย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2549 - 24 ตุลาคม 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพนธ์ กฤษ์สินชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 มีนาคม 2542 - 4 พฤศจิกายน 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหมาย ปลื้มญาติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2526 - 1 มีนาคม 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา มีวุฒิสม
ตำแหน่ง : รักษาการ ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2525 - 1 ตุลาคม 2526
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ บุญยเวทย์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 เมษายน 2518 - 1 กรกฎาคม 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายประเทือง ยัญญลักษณ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธันวาคม 2516 - 1 เมษายน 2518
ชื่อ-นามสกุล : นายถม ศรีศวร
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2513 - 1 ธันวาคม 2516
ชื่อ-นามสกุล : นายจุล มีสมศักดิ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธันวาคม 2508 - 1 ตุลาคม 2513
ชื่อ-นามสกุล : นางรัชนี กาญจนเสริม
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2506 - 31 ตุลาคม 2508
ชื่อ-นามสกุล : นายนิยม วงษ์สุดิน
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2505 - 2506
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา น้ำเพชร
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2504 - 2505
ชื่อ-นามสกุล : นายนิยม วงษ์สุดิน
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2499 - 2504
ชื่อ-นามสกุล : นายสืบ วงษ์สุดิน
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2489 - 2499
ชื่อ-นามสกุล : นายเชิง สาระศรี
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2486 - 2489
ชื่อ-นามสกุล : นายรวม ศรประทุม
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2479 - 2485
ชื่อ-นามสกุล : นายกลึง ฟุ้งลัดดา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2477 - 2479