ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสุชาติ ทองมา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวขวัญใจ บุญสมบัติ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายนิรุช เปรมรอด
หัวหน้างาน บริหารงบประมาณ

นายดำรงค์ สุขสนองค์
หัวหน้างาน บริหารบุคคล

นางมิรันตี รุ่งศรี
หัวหน้างาน บริหารวิชาการ