ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางปรียจิตร์ เลียบมา
หัวหน้าช่วงชั้น

นางสาวเรณู หวังเต๊ะ
ครูผู้ช่วย

นางประพิน ศรีบุศยดี
ครู คศ.2

นางจันทิมา แสงจินดา
ครูผู้ช่วย