ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุมาลี โอนอ่อน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรอเฮล ยอดเนียม
ครู คศ.3

นางสาววัชนันท์ เพ่งสุข
ครู คศ.1

นางสาวกัญชรส วัฒนพิศิษฐ์
ครู คศ.2