ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายดำรงค์ สุขสนอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

น.ส.ขวัญใจ บุญสมบัติ
ครู คศ.2

นางสาวศุภัชฌา สระทองอินทร์
ครูผู้ช่วย