ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนิรุช เปรมรอด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพีระพงศ์ พันธุรัตน์
ครูผู้ช่วย