ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไพบูลย์ บ่างสุวรรณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวีณา ทองคง
ครู คศ.3

นายธนศักดิ์ ดิษยรักษ์
ครู คศ.2

นายสมภพ สดคมขำ
ครูผู้ช่วย