ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุวัฒน์ มุขชาติ
หัวหน้า กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นางสรินธร แสงอรุณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางดวงฤดี คำชมภู
ครูผู้ช่วย