ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางชนิดา แสวงศิริทรัพย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายจักรพันธ์ คูนาดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2