ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมิรันตี รุ่งศรี
ครู คศ.2

นางสาวพรพิมล คชรมย์
ครู คศ.1