ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเฟซอล พลีบัตร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายมาโนช วงศ์หาญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม ขันธวิธิ
ตำแหน่ง : ผู้แทน (ศาสนา)
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทัศน์ มิทยัพ
ตำแหน่ง : ผู้แทน (ศาสนา)
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขวัญใจ บุญสมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ พลีขำ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายนิรุช เปรมรอด
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายจเรศักดิ์ พลีขันธ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางวันเพ็ญ พลีขำ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวิไลวรรณ เหลมเสน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางพรทิพย์ พาลีขันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมศักดิ์ ดำรงค์หวัง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาร ขันธวิธิ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ เลขพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ ทองมา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ