ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสหชาติ พลีเขตต์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศุภลักษณ์ มีมะโน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศรุตา ขันทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรินดา วงศ์หาญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสมฤทัย พลีรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิราพร แก้วเกิด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธนัชชา โชติรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเมวรินทร์ สมิงเชื้อ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมะลิ ขันธวิธิ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภาวิณี คำสัตย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศรัญญา พลีขำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสโรชา สู่ทรงดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนวมินทร์ พลีบัตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกิตตินันท์ ปะระมะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอิทธิพล ยอดจิตต์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมีนา พลีเขตต์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.3/1